Disclaimer

De door Viswa.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte:
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Viswa.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Viswa.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Viswa.nl geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Viswa.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Viswa.nl

Verantwoordelijkheid:
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Viswa.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overneming vrijheid alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Foto’s:
Op alle foto’s en bestanden van Viswa.nl {Ton Marisael} is het auteursrecht/copyright voorbehouden aan Viswa.nl {Ton Marisael}. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitalisering of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Viswa.nl {Ton Marisael} is niet toegestaan. Bij publicatie is altijd naamsvermelding verplicht in het artikel bij de betreffende afbeelding of in de colofon van de uitgave. Opnamen mogen alleen op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever

Auteursrecht:
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet)

Cookies?
Een website werkt ook gewoon zonder cookies daarom maken we hier geen gebruik van. Veel sites maken gebruik van cookies Jouw bezoek aan websites levert bedrijven een schat aan gegevens. Er zijn bedrijven die meekijken tijdens het surfen, zoals Facebook en advertentienetwerken. Zulke bedrijven bewaren jouw surfgedrag in cookies. In feiten moet iedereen cookies weigeren men geeft je surf gedrag zelf weg.